Category Archives: Phật giáo và kinh tế thị trường

Ông thầy chùa dở hơi

Lưu Trọng Văn Chùa nghèo, vùng heo hút nên ít sư muốn trụ trì. Thầy Thích Đồng Xuân tình nguyện đến để trước nhất giữ cái đức của mình. Thầy trông quê mùa lắm, gầy ngẳng, áo nâu, áo chàm … Continue reading

Posted in Lưu Trọng Văn, Phật giáo và kinh tế thị trường | Leave a comment