Category Archives: Sở hữu đất đai

Tuyên bố của CLB Lê Hiếu Đằng về cải cách tư pháp và chính sách sở hữu đất đai

CLB Lê Hiếu Đằng Kính gửi Quốc hội khóa XIV nước CHXHXN Việt Nam! Quốc hội Việt Nam đang làm việc để chuẩn bị nhân sự lãnh đạo nhà nước cho nhiệm kỳ mới mặc dù chưa kịp bầu Quốc … Continue reading

Posted in Cải cách tư pháp, Sở hữu đất đai | Leave a comment