Category Archives: Câu chuyện cuối năm

Sáng Thứ 7 – Chuốc chén cuối năm: “đổ đi thì tiếc, uống vào thì say”

LS Nguyễn Hoàng Duyên / Đầu ghềnh cuối bãi Sáng Thứ 7 – Chuốc chén cuối năm: "đổ đi thì tiếc, uống vào thì say"

Posted in Câu chuyện cuối năm | Leave a comment