Category Archives: Thủy điện miền Trung

Thủy điện xả lũ chết người, không ai chịu trách nhiệm

December 4, 2021 Xin tha tội Xin đồng-bào tha tội cho tôi. Từ hơn mười năm nay tôi không thuyết-phục được chính-quyền ra lệnh chủ-nhân các đập thủy-điện trút hay tua-bin hết nước trong hồ để không phải xả-lũ vào … Continue reading

Posted in Thủy điện miền Trung, Xả lũ | Leave a comment