Category Archives: Giá xăng phi mã

Tiền lương và tiền xăng

Trần Thành Ông Trần Thành so sánh như trong bài là nhầm mất rồi. Dám chắc Chính phủ Việt Nam không bao giờ có cách cân nhắc tương quan – nói khí không phải – “nhẹ dạ” như ông. Nếu … Continue reading

Posted in Giá xăng phi mã | Leave a comment