Category Archives: CS chống đại dịch virus Vũ Hán

Chống dịch bằng khoa học hay bằng chủ nghĩa Mác-Lênin?

Không có chỗ cho khoa học gia trên bàn nghị sự COVID-19. Đăng Nguyễn Dịch Trong những ngày đại dịch và chuyện sinh tử của mấy mươi triệu người dân phụ thuộc vào những quyết sách của nhà nước, chúng … Continue reading

Posted in CS chống đại dịch virus Vũ Hán | Leave a comment