Category Archives: Tự do học thuật

Tự do học thuật ở Việt Nam: khi giáo dục đi liền với chính trị

BBC 23 tháng 6 2024 Việt Nam hiện vẫn nằm trong nhóm có thứ hạng thấp về tự do học thuật, khi giáo dục phải luôn gắn liền với chủ trương, đường lối và lập trường của Đảng Cộng sản.

Posted in Giáo dục Việt Nam, Tự do học thuật | Leave a comment