Category Archives: Giảm phát thải

Thỏa thuận ‘giảm phát thải’ giúp Việt Nam có thêm nguồn ngoại tệ?

03.11.2021 4:29 Nguyễn Nam (VNTB) – Nước gây ô nhiễm nhiều sẽ mua mức thải khí chưa dùng của các nước khác để được quyền thải khí vượt hạn mức. Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên hiệp … Continue reading

Posted in Giảm phát thải, Môi Trường | Leave a comment