Category Archives: Cải cách thể chế

Tăng trưởng kinh tế, chuyển đổi số và cải cách thể chế Việt Nam

Lê Vĩnh Triển – Nguyễn Quỳnh Huy – Võ Tất Thắng – Dương Trọng Hải (KTSG) – Chính sách tăng trưởng kinh tế vừa qua đã giúp quốc gia khai thác được các nguồn lực để nâng cao đời sống … Continue reading

Posted in Cải cách thể chế | Leave a comment