Category Archives: Mặt thật quan chức

Vô đạo đức và giả đạo đức

Lao Ta Trước khi bị kỉ luật, từ ông Lê Thanh Hải đến hàng chục cấp dưới của ông ở thành phố Hồ Chí Minh, đều nói như thánh về sự liêm khiết, về tận trung tận hiếu với đất … Continue reading

Posted in Mặt thật quan chức | Leave a comment