Category Archives: Trương Vĩnh Ký

Gia Định Báo

Trần Văn Chi (*) (Bài thuyết trình ngày 8 tháng 12 năm 2018 tại “Triển lãm và hội thảo về Petrus Trương Vĩnh Ký”) 1. Mở Từ khi Ngô Quyền giành độc lập (939), người Việt mượn chữ chữ Hán … Continue reading

Posted in báo chí, Trương Vĩnh Ký | Leave a comment

Trương Vĩnh Ký – Nhà giáo dục yêu nước của Việt Nam

Nguyễn Quang Duy Trương Vĩnh Ký, người tạo nền móng cho giáo dục và cải cách ngôn ngữ Việt Nam vào thế kỷ 19, là nhà bác học nhiều năm qua vẫn chưa được hậu sinh hiểu một cách tận … Continue reading

Posted in Trương Vĩnh Ký | Leave a comment