Category Archives: Trí thức trong xã hội cộng sản

Người sang đâu hết?

Dạ Ngân “Sâu xa, sự đạp đổ văn hóa ngàn đời của dân tộc để làm “con người mới xã hội mới” đã tàn phá văn hóa và từ đó, văn hóa bị đứt gãy không sao liền lại được. … Continue reading

Posted in Trí thức trong xã hội cộng sản | Leave a comment