Category Archives: Con đường của dân tộc

Nhân ngày đầu năm mới Xin mạn đàm về THUYẾT TAM DUY

Hà Sĩ Phu Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang đã giới thiệu quan niệm của HSP về “Thuyết Tam duy”, về 3 xu hướng của con người trong cuộc sống của mình (www.nguyenthanhgiang.com và https://tuynhdurac.wordpress.com/about). DUY LỢI là sự tôn trọng, … Continue reading

Posted in Con đường của dân tộc, Hà Sĩ Phu, Tam duy | Leave a comment