Category Archives: Trí thức và thể chế

Khoảng trống sau GS Hoàng Tuỵ

Nguyễn Ngọc Chu Để nghe được lời nói thẳng, nói thật, trái tai… phải là những chính khách lớn, có bản lĩnh và có lương tâm, có đạo, thấu lẽ trời đất và quan trọng là phải ghét bọn gian … Continue reading

Posted in Hoàng Tụy, Nguyễn Ngọc Chu, Trí thức và thể chế | Leave a comment