Category Archives: Đầu tư

Đầu tư nước ngoài: Không chuẩn bị cho con người

Hiền Vương “Chúng ta chỉ chuẩn bị cho thu hút đầu tư mà không chuẩn bị cho con người. Đấy là ‘du thủ du thực’ về phương diện văn hóa công nghiệp. Trong tất cả câu chuyện đón lõng đầu … Continue reading

Posted in Đầu tư | Leave a comment