Category Archives: Vai trò người đứng đầu nhà nước trong đại dịch

Vai trò quyết định của người đứng đầu

Nguyễn Ngọc Chu Các cố vấn, chuyên gia, trợ lý… – không thay thế được người đứng đầu. Không nghĩ thay được cho người đứng đầu. Không quyết định thay được cho người đứng đầu. Có như thế mới cần … Continue reading

Posted in Vai trò người đứng đầu nhà nước trong đại dịch, Đại dịch Covid-19 | Leave a comment