Category Archives: Hoài nghi khoa học

Chánh tín và mê tín

Thái Hạo Trong Kinh A Hàm, Đức Phật dạy: “Một, chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết. Hai, chớ vội tin điều gì chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.

Posted in Hoài nghi khoa học | Leave a comment