Category Archives: Quan hệ đối ngoại toàn cầu

Sự phức tạp xoay quanh khái niệm “Phương Nam toàn cầu”

Comfort Ero, “The Trouble With “the Global South”, Foreign Affairs, 01/04/2024 Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Phương Tây đã hiểu sai điều gì về phần còn lại của thế giới.

Posted in Quan hệ đối ngoại toàn cầu | Leave a comment