Category Archives: Dịch vụ công

Dịch vụ công, đâu thể cứ cung cấp rồi sai đâu sửa đó!

Song Nghi Mr Nam Bài viết rất thực tiễn. Nhà nước nên chỉ đóng vai trò quản lý, giám sát, là chủ đầu tư, còn các sản phẩm công nên thuê ngoài, nhà thầu tư nhân có năng lực, có … Continue reading

Posted in Dịch vụ công | Leave a comment