Category Archives: Nhà nước theo quan điểm Lenin

Phản biện quan điểm của Lênin về nhà nước

Nguyễn Đình Cống Một thời Lênin được ca ngợi là nhà cách mạng lỗi lạc, là lãnh tụ thiên tài của giai cấp vô sản, ông vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác và tạo thành Chủ nghĩa Mác-Lênin. Nhưng … Continue reading

Posted in Nhà nước theo quan điểm Lenin, Trao đổi ý kiến | Leave a comment