Category Archives: Bàn cờ thế giới

Việt Nam cần có chiến lược mới sau khủng hoảng đại dịch virus Vũ Hán

Nguyễn Ngọc Chu  中国不惧怕任何人。中国 对德国和澳大利亚都提出了挑战在正这两个国家的土地上。中国有勇气屈辱所有国家。一架到达中国的加拿大飞机必须起飞,但不允许再停几个小时以等待货物。 中国知道如何在对手的腹部和后面刺刀。中国知道如何与每个人,每个品牌在”后门沟通”。为什么比尔·盖茨和大众汽车公司为中国接受牛舌线广告?华为为何找到向欧洲供应5G的方法?中国正在打破所有各大国之间的纽带。中国还将每个大国的内部力量分割成碎片。 中国知道如何“转生”到对手的腹部。不仅在设备中安装间谍,而且还对数百万中国移民中也安装了间谍。当成千上万的中国学生来美国学习,成千上万的中国妇女到美国分娩时,那些东西将逐渐产生无数”美夲国公民”。中国正在“转世”到美国和其他国家,以在世界上每个国家拥有“小中国”。 中国是如此强大,以至于它能够影响美国总统大选。无需使用黑客。它使用了隐藏在美国心脏中的所谓“小中国”。利用美国人为中国工作。 Trung Quốc không biết sợ ai. Trung Quốc khiêu chiến cả với Đức và Úc ngay chính trên đất của các quốc gia này. Trung Quốc có gan làm bẽ mặt tất … Continue reading

Posted in Âm mưu Tàu Cộng, Bàn cờ thế giới, Đại dịch Vũ Hán | Leave a comment