Category Archives: Quyền lực nhà nước

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền: năm nào Chính phủ cũng hô hào

Nguyễn Huyền (VNTB) – Thủ tướng lại tiếp tục kêu gọi đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực phù hợp…

Posted in Quyền lực nhà nước, Quyền lực đảng, Tam quyền phân lập | Leave a comment