Category Archives: chủ nghĩa Mác

Phê phán Duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác

Nguyễn Đình Cống Duy vật lịch sử là một phần quan trọng của chủ nghĩa Mác (CNM). Theo đó tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội, rằng lịch sử loài người gắn liền với lịch sử phát … Continue reading

Posted in chủ nghĩa Mác | Leave a comment