Category Archives: Suy thoái kinh tế

Tính tất yếu của suy thoái kinh tế và sự bắt buộc đổi mới 2.0?

Hoa Nghi Trung Quốc luôn là hình mẫu để Việt Nam học hỏi kinh nghiệm, và những vấn đề nội tại trong phát triển kinh tế lẫn cải cách thể chế chính trị nếu có cũng sẽ gợi mở một … Continue reading

Posted in khủng hoảng thể chế, Suy thoái kinh tế | Leave a comment