Category Archives: Đường lối đảng trong lãnh đạo

“Phải chuyển từ ‘Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách’ thành ‘Ai lãnh đạo người đó chịu trách nhiệm’”

Nguyễn Ngọc Chu Bộ Chính trị vừa ban hành “Kết luận số 14-KL/TW về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung”. Đây là chủ trương tốt (xin nhớ đến trường … Continue reading

Posted in Đường lối đảng trong lãnh đạo | Leave a comment