Category Archives: Tổ chức nhân sự

Bàn về Quyết định Chống chạy chức, chạy quyền

Nguyễn Đình Cống Chức quyền vốn không xấu hay tốt, nhưng khi nói “chống chạy chức, chạy quyền” thì đã đẩy nó về phía xấu nhiều hơn. Hỏi rằng sau khi phổ biến Quyết định chống chạy chức, chạy quyền … Continue reading

Posted in ĐCSVN, Nguyễn Đình Cống, Tổ chức nhân sự | Leave a comment