Category Archives: Giáo dục đại học

Vốn con người & phát triển kinh tế

Nguyễn Ngọc Anh, Trần Nam Bình, Lê Văn Cường Chúng ta có thể trông cậy vào vốn con người để góp phần đưa đất nước vượt qua những thách thức kinh tế xã hội hiện tại và tương lai không? … Continue reading

Posted in Giáo dục đại học, Nguồn nhân lực | Leave a comment

Sai ngay từ khâu bên trong của làm luật và đào tạo luật

Ngô Huy Cường Cầm tay chỉ việc trong đào tạo cử nhân luật hiện nay nguy hiểm vô cùng cho khâu làm luật. Tôi đã từng phục vụ nhiều năm cho Ủy ban Pháp luật của Quốc hội nên biết … Continue reading

Posted in Giáo dục đại học, luật pháp | Leave a comment