Category Archives: Luận tội Trump

Donald Trump và nền Dân Chủ

Genie Nguyen dịch Quan điểm của USA Today: Trong số 100 Thượng Nghị sĩ bồi thầm đoàn tham dự cuộc kết tội Donald Trump, có 16 người đã là đồng loã với Trump hơn là bồi thẩm đoàn độc lập. … Continue reading

Posted in Luận tội Trump | Leave a comment