Category Archives: Sở hữu toàn dân và tình trạng và cướp đất

“Nhục lắm chú ơi”!

Mạc văn Trang Chú thích ảnh: Làng Vũ La 1954, tranh sơn dầu của hoạ sĩ Phạm Trí Tuệ vẽ tặng Trang-Thuận. (Cả cánh đồng xanh trước làng bị cướp hết rồi)!

Posted in Cướp đất của dân, Sở hữu toàn dân và tình trạng và cướp đất | Leave a comment