Category Archives: Dạy học trực tuyến

Cấp báo với Bộ Giáo dục và Đào tạo: Về bắt buộc dạy học trực tuyến

Chu Mộng Long 6-6-2024 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 01/2024/TT-BGDĐT, yêu cầu “Số học phần sẵn sàng giảng dạy trực tuyến chiếm ít nhất 10% tổng số học phần giảng dạy trong năm” (Tiêu chí … Continue reading

Posted in Chu Mộng Long, Dạy học trực tuyến, Giáo dục | Leave a comment