Category Archives: Quy định 214

Phản biện vài điều của quyết định QĐ 214

Nguyễn Đình Cống Ngày 2/1/2020, Bộ Chính trị ĐCSVN ban hành quyết định QĐ 214/QĐ-TW về KHUNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH, TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ THUỘC DIỆN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG, BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ … Continue reading

Posted in Quy định 214, Đảng CSVN | Leave a comment

Phản biện vài điều của Quy định 214

Nguyễn Đình Cống Ngày 2/1/2020 Bộ Chính trị ĐCSVN ban hành Quy định số 214-QĐ/TW về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư … Continue reading

Posted in Hạn mặn, Quy định 214 | Leave a comment