Category Archives: Tuyên ngôn cộng sản

Đọc lại Tuyên ngôn Đảng Cộng sản

Nguyễn Đình Cống Vừa qua, đọc “Đôi lời với TBT Nguyễn Phú Trọng về văn hóa Việt hôm nay”, bài của Nguyễn Hữu Liêm, tôi thấy có nhận xét rằng ông TBT đã không nhắc gì tới “Luận về tự … Continue reading

Posted in Tuyên ngôn cộng sản | Leave a comment