Category Archives: Nhân tài

Bàn thêm về nhân tài

Nguyễn Đình Cống Đã có và sẽ có nhiều ý kiến khác nhau về nhân tài. Vừa qua ở Quốc hội, các đại biểu Đặng Ngọc Nghĩa, Lê Công Nhường có những phát biểu được nhiều người quan tâm, nhưng … Continue reading

Posted in Nhân tài | Leave a comment

Cộng sản Việt Nam với người hiền tài

Nguyễn Đình Cống Cộng sản Nga đã từng dùng được nhiều hiền tài mà có sức mạnh quân sự và khoa học vũ trụ. Cộng sản Tàu nhờ thu hút được nhiều hiền tài mà phát triển được đất nước. … Continue reading

Posted in Nhân sự thể chế, Nhân tài | Leave a comment