Category Archives: Diễn biến hoà bình

Một nhóm “diễn biến hoà bình” không thể xếp loại (*)

Người Tân Định (VNTB) – Họ ra đi chỉ để mong được sống như những người bình thường trong xã hội tự do dân chủ. Ban tuyên giáo đem con ngáo ộp chiến lược “diễn biến hòa bình” ra dọa … Continue reading

Posted in Diễn biến hoà bình | Leave a comment