Category Archives: Bùi Bằng Đoàn

Các vị cứ leo lẻo học tập cụ Hồ…

Lưu Trọng Văn " Thưa Ngài! Tôi tài đức ít ỏi, mà trách nhiệm nặng nề. Thấy Ngài có học vấn cao siêu, kinh nghiệm phong phú. Vậy nên, tôi mời Ngài làm cố vấn cho tôi, để giúp thêm … Continue reading

Posted in Bùi Bằng Đoàn, quan chức, Thể chế | Leave a comment