Category Archives: Chi tiêu ngân sách

Cần tăng tiền cho giáo dục và giảm tiền cho công an

TS Phạm Đình Bá 21.04.2024  (VNTB) – Với mỗi 1 đô la chi cho giáo dục, Nhà nước độc đảng chi 15 đô la cho công an và 27 đô la cho quốc phòng.

Posted in Chi tiêu ngân sách, Giáo dục Việt Nam | Leave a comment